سه شنبه 1 مرداد 1398

شهرداری شاپورآباد

سامانه ملي شهر و روستا دستورالعمل شوراهاى حل اختلاف صنفى مصوب2/7/1384 به تجويز مقررات آيين‏نامه اجرايى ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى و بخشنامه‏هاى صادره از ناحيه رييس قوه ‏قضاييه كه تشكيل شوراهاى حل اختلاف تخصصى، از قبيل شوراهاى حل اختلاف...
سامانه ملي شهر و روستا ضوابط لازم براي صدور پروانه كسب در اتحاديه هاي صنفي موضوع بند 1 ماده 25 قانون نظام صنفي مصوب 9/8/1371 هيئت عالي نظارت ماده ا – هر فرد كه بخواهد واحد صنفي ايجاد كند قبل از سپردن هر گونه تعهد اجاره و يا خريد محل بايد جهت اخذ...
سامانه ملي شهر و روستا آيين نامه اجرايي موارد لغو پروانه كسب واحدهاي صنفي موضوع تبصره 3 ماده 39 قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1370 هيئت عالي نظارت ماده 1- پروانه كسب واحدهاي صنفي در موارد زير به طور موقت يا دائم لغو مي گردد: الف- تعطيل محل كسب زايد بر...
سامانه ملي شهرو روستا آيين نامه چگونگي صدور پروانه كسب موقت و تبديل آن به پروانه كسب دائم مصوب6/9/1379 فصل اول: ماده 1- اتحاديه هاي صنفي موظفند با رعايت اين آيين نامه نسبت به صدور پروانه كسب موقت براي واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب كه قبل از سال 1378...
سامانه ملي شهر و روستا آيين نامه صدور پروانه كسب موقت براي توسعه واحدهاي صنفي و جلوگيري از توسعه واحدهاي بدون پروانه فعاليت مصوب23/6/138 ماده ۱- مجامع امور صنفي موظفند از طريق رسانه هاي گروهي مانند روزنامه هاي كثيرالانتشار محلي و ارسال دعوتنامه،...
سامانه ملي شهر و روستا آيين نامه اجرايي تنظيم امور اصناف و پيشه وران و نظارت بر مقررات صنفي خارج از محدوده حفاظتي شهرها موضوع ماده 56 قانون نظام صنفي مصوب 28/4/1368 هيئت عالي نظارت ماده 1-در اجراي مفاد ماده 56 قانون نظام صنفي بخشداري تا زمان تشكيل...
سامانه ملي شهرو روستا دستورالعمل اجرايي نحوه صدور پروانه تخصصي اشتغال براي مشاورين املاك و خودرو مصوب 15/4/1384 فصل اول :كليات و تعاريف ماده ا- مشاور املاك و خودرو كه در اين دستورالعمل به اختصار مشاور خوانده مي‌شود به شخصي اطلاق مي‌گردد كه با داشتن...
سامانه ملي شهر و روستا لايحه قانوني راجع به نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه ها بمنظور ايجاد تسهيل در تهيه و توزيع ميوه و تره بار و فرآورده هاي كشاورزي مورخ 5/10/1358 ماده واحده : شهرداري تهران ميتواند به منظور ايجاد تسهيل در تهيه و توزيع ميوه و...
سامانه ملي شهر و روستا آيين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه توزيع ميوه مصوب 1/11/1374 ماده ۱ ـ اصطلاحات به كار رفته در اين آيين نامه به شرح زير تعريف مي شوند: الف ـ ميوه و تره بار وفرآورده هاي كشاورزي، به...
سامانه ملي شهر و روستا آيين نامه اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 13/3/1387 فصل اول – تعاريف و كليات: ماده ۱- در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: الف – نظام صنفي: قواعد و مقررات و تشكل هاي حرفه اي...