سه شنبه 1 مرداد 1398

شهرداری شاپورآباد

سامانه ملي شهر و روستا آيين نامه اجرايي نظام صنفي كارهاي كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 13/3/1387 فصل اول – تعاريف و كليات: ماده ۱- در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: الف – نظام صنفي: قواعد و مقررات و تشكل هاي حرفه اي...
سامانه ملي شهر و روستا آيين‌نامه اماكن عمومي مصوب 23/3/1363 هيئت وزيران با اصلاحات 9/11/1364 ماده ۱ - شهرباني جمهوري اسلامي ايران در اجراي وظايف انتظامي و كنترل ترافيك و ساير مسئوليتهاي محوله بر امور اماكن عمومي طبق مقررات اين‌آيين‌نامه نظارت و...
سامانه ملي شهر و روستا اخذ بهاي خدمات از تالارها و باشگاههاي پذيرايي و رستورانها مصوب جلسه 44 مورخ 7/11/1382 شوراي اسلامي شهر تهران ماده واحده: به استناد تبصره يكم ذيل ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي...
سامانه ملي شهر و روستا تعيين بهاي خدمات انجام معاينه فني مصوب جلسه 44 مورخ 7/11/1382 ماده واحده :به استناد تبصره يكم ذيل ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض...
سامانه ملي شهر و روستا قانون نوسازي و عمران شهري‌ مصوب 7/9/1347 با اصلاحات‌ ماده 1 ـ نوسازي و عمران و اصلاحات اساسي و تامين نيازمنديهاي شهري و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ايجاد پاركها و پاركينگها ( توقفگاه‌ ) و ميدانها و حفظ و نگهداري پاركها و...
سامانه ملي شهر و روستا لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مقررات قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ۸/۶/۱۳۵۸ ماده واحده: ارزيابي و تملك املاك و اراضي واقع در طرح بهسازي و عمران جنوب تهران از شمول مقررات قوانين نوسازي و عمران شهري و آئين نامه هاي مربوطه...
سامانه ملي شهر و روستا آيين‏ نامه ترتيب مميزي و تشخيص و طرز وصول عوارض موضوع تبصره ۱ ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1/4/1348 فصل اول ـ ترتيب مميزي ماده ۱ـ براي مميزي هر شهر محدوده قانوني شهر به يك يا چند منطقه تقسيم مي‌شود. ماده ۲ ـ مأمور...
سامانه ملي شهرو روستا تصويب نامه راجع به بهاي اراضي، ساختمانها و مستحدثات براي محاسبه عوارض نوسازي مصوب 20/11/1381 هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره34/3/1/4592 مورخ 31/3/1377 وزارت كشور و موافقت وزارتخانه هاي امور اقتصادي و...
سامانه ملي شهر و روستا آيين ‌نامه اجرايي ماده 12 قانون نوسازي و عمران شهري‌ مصوب 30/3/1349 ماده 1 ـ شهرداريها بر اساس ماده 12 قانون نوسازي و عمران شهري و ماده 13 آيين‌ نامه ترتيب ‌مميزي و تشخيص و طرز وصول عوارض صورتي مشتمل بر نام مودياني كه تا...
سامانه ملي شهر و روستا آيين ‏نامه اجراي تبصره «۲» ماده ۱۶ قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1/4/1348 نحوه تشكيل هيئت‌هاي ارزيابي : ماده ۱ ـ در هر مورد كه در اجراي تكاليف و وظايف مقرر در ماده ۱۶ قانون نوسازي و عمران شهري تشكيل هيئت يا هيئت هاي ارزيابي...