سه شنبه 1 مرداد 1398

شهرداری شاپورآباد

سامانه ملي شهر و روستا آيين نامه قبوض مخصوص پرداخت اقساط بهاي املاك موضوع تبصره۱ ماده ۲۰ قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1/4/1348 ماده ۱ ـ در هر مورد كه به تجويز ماده ۲۰ قانون نوسازي و عمران شهري قسمتي از بهاي اراضي و اماكن و مستحدثات مشمول طرحهاي...
سامانه ملي شهر و روستا قانون راجع به لغو حق مرغوبيت مصوب28/8/1360 ‌ماده واحده - نظر به اين كه طبق قانون نحوه خريد املاك و اراضي مصوب 17/11/1357 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران دريافت حق ‌مرغوبيت از مالك يا مالكين املاكي كه در اثر توسعه معابر و يا...
سامانه ملي شهر و روستا آيين‏نامه نحوه واگذاري املاك به شركتها و مؤسسات و شرايط فسخ قراردادها مصوب 1/4/1348 ماده ۱ ـ در هر مورد كه شهرداري بخواهد در اجراي ماده ۲۲ قانون نوسازي و عمران شهري اراضي و املاكي را كه طبق قانون مذكور (به‌استثناي ماده ۲۴...
سامانه ملي شهر و روستا آيين‏ نامه نحوه تعيين و تشخيص و پرداخت حق كسب و پيشه يا تجارت مصوب1/4/1348 ماده ۱ ـ پرداخت حق كسب و پيشه يا تجارت اشخاص (اعم از مستأجر يا متصرف يا خود مالك‌) كه محل كار آنان در اثر اجراي طرحهاي احداث و توسعه معابر و نوسازي و...
سامانه ملي شهر و روستا آيين‌نامه اجرايي ماده ۳۱ قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 22و 26/8/1348 ماده ۱ - پس از تصويب نقشه جامع هر شهر شهرداري بايد در زمينه اولويت نيازمنديهاي شهري و عمومي و عمران و نوسازي در آن قسمت از ‌اراضي موضوع ماده ۳۱ قانون...
سامانه ملي شهر و روستا قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351 ‌ماده ۱ - براي هماهنگ كردن برنامه‌هاي شهرسازي به منظور ايجاد محيط زيست بهتر براي مردم همچنين به منظور اعتلاي هنر معماري ايران و‌رعايت سبكهاي مختلف معماري سنتي و...
سامانه ملي شهر و روستا قانون الحاق يك بند به ماده (3) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 17/1/1376 ‌ماده واحده- متن زير به عنوان بند (9) به ماده (3) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351 الحاق مي‌گردد: 9- يك...
سامانه ملي شهر و روستا تعيين عوارض املاك داراي تراكم بيش از سيصد درصد (300%) مصوب جلسه 124 مورخ29/10/1383شوراي اسلامي شهر تهران ماده واحده: به منظور تأمين اعتبار لازم جهت آزادسازي مسير معابر واقع در بافت‌هاي فرسوده به‎شهرداري تهران اجازه داده...
سامانه ملي شهر و روستا مجوز كاهش عوارض زير بنا و تراكم مازاد جهت تشويق مالكين به منظور تجميع پلاك هاي همجوار مصوب جلسه 124 مورخ 29/10/1383 ماده واحده : به منظور تشويق مالكين جهت تجميع پلاك هاي همجوار به شهرداري تهران اجازه داده مي شود طبق ضرايب...
سامانه ملي شهر و روستا قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 28/8/1370 ‌ماده واحده - در كليه قوانين و مقرراتي كه شهرداريها مجاز به تملك ابنيه، املاك و اراضي قانوني مردم مي‌باشند در صورت عدم توافق بين‌شهرداري و مالك، قيمت...