سه شنبه 1 مرداد 1398

شهرداری شاپورآباد

سامانه ملي شهر و روستا لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي, عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 ماده ۱ ـ هرگاه براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي وزارتخانه ها يا مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دو...
سامانه ملي شهر و روستا قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب 29/8/1367 ماده واحده: كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها، نهادها، شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداريها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها‌ مستلزم ذكر نام...
سامانه ملي شهر و روستا قانون اصلاح تبصره (۱) ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 22/1/1380 ‌ماده واحده – مهلت هاي ده ساله مذكور در تبصره (۱) ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها،...
سامانه ملي شهر و روستا آئين‌نامه مربوط به استفاده از اراضي احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 22/2/1355 فصل اول ـ كليات و تعاريف ماده ۱ ـ از لحاظ اجراي مقررات مندرج در اين آئين نامه كلمات و عبارت محدوده قانوني حريم شهر...
سامانه ملي شهر و روستا اصلاحيه عوارض صدور پروانه و تفكيك اراضي مصوب جلسه 43 مورخ 5/11/1382 ماده واحده: به استناد تبصره يكم ( 1) ذيل ماده پنجم ( 5) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي...
سامانه ملي شهر و روستا تعيين عوارض جهت تغيير كاربري املاك واقع در طرح هاي دولتي مصوب جلسه 124 مورخ 29/10/1383 ماده واحده: به شهرداري تهران اجازه داده مي شود به منظور وحدت رويه از مالكين املاك واقع در طرحهاي دولتي مصوبه 29/8/1367 آراي صادره از طريق...
سامانه ملي شهر و روستا مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه ، گواهي عدم خلاف و گواهي پايان ساختمان در سطح شهرداريهاي كشور شماره 1655 / دش - 19/ 8/1371 شوراي عالي اداري درسي و چهارمين جلسه مورخ 13/ 8/ 1371، بنابه پيشنهاد سازمان...
سامانه ملي شهر و روستا آيين نامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 تعاريف : اثر ثانوي برروي برش ها و لنگرهاي اجزاي قاب است كه بواسطه عملكرد بارهاي قائم برروي سازه تغييرشكل يافته ايجاد مي شود. اتصال خورجيني : نوعي اتصال تير به ستون كه در...
سامانه ملي شهر و روستا آيين نامه مقاوم سازي ساختمانها در برابر زلزله مصوب 30/11/1369 ماده 1- كليه ساختمانهاي گروه 1 و2 ( ساختمانهاي با اهميت زياد ومتوسط ) موضوع بند 1-5 آئين نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله (موضوع تصويبنامه شماره 119138/ت 969 مورخ...
سامانه ملي شهر و روستا قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 22/12/1374 ‌ فصل اول - كليات، اهداف و خط‌مشي ‌ماده ۱ - تعريف: نظام مهندسي و كنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آيين‌نامه‌ها، استانداردها و تشكل‌هاي مهندسي،‌حرفه‌اي و صنفي...