سه شنبه 1 مرداد 1398

شهرداری شاپورآباد

سامانه ملي شهر و روستا آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 17/11/1375 فصل اول : كليات ماده ۱ـ در اين آيين نامه عبارت هاي زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند : الف- قانون : قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ـ مصوب ۱۳۷۴ ب-...
سامانه ملي شهر و روستا آيين نامه اجرايي ماده ( ۲۷ ) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 22/12/1374 ماده ۱ - تعاريف : واژه ها و اصطلاحات مندرج در اين آيين نامه باتوجه به قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيين نامه هاي آن به شرح زير تعريف مي...
سامانه ملي شهر و روستا آيين نامه اجرايي ماده (33) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 17/4/1383 فصل اول ـ تعاريف ماده1ـ اصطلاحات زير در معاني مربوط به كار مي روند: دفتر مهندسي: هرگونه محل انجام خدمات مهندسي ساختمان كه طبق ماده (9) آيين نامه...
سامانه ملي شهر و روستا اصلاحيه عوارض پيش آمدگي مشرف به معابر عمومي مصوب جلسه 43 مورخ 5/11/1382 ماده يكم : به استناد تبصره يكم (1) ذيل ماده پنجم (5) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي...
سامانه ملي شهر و روستا مجوز اخذ عوارض تمديد پروانه ساختمان هاي نيمه كاره مصوب : چهل و سومين جلسه مورخ 25/11/1382 ماده واحده: به استناد تبصره يكم ( 1) ذيل ماده پنجم ( 5) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري...
سامانه ملي شهر و روستا ضوابط اجرايي مربوط به چگونگي اجراي ماده 1 لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 19/12/1382 مــاده 1- در اجراي ماده يكم (1) قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 3/3/1359 شوراي انقلاب اسلامي ايران و از تاريخ ابلاغ...
سامانه ملي شهر و روستا دستور العمل موضوع تبصره دوم ماده 13 مصوبه اصلاحيه مصوبه ضوابط اجرايي ماده (1 ) قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها ابلاغي شماره 3582/1- 501/160 - 2/3/1383 ماده 1- كليه املاك و اراضي با مساحت 500 متر مربع و بيشتركه دركميسيون...
سامانه ملي شهر و روستا اصلاحيه عوارض حفظ و گسترش فضاي سبز مصوب : چهل و سومين جلسه مورخ 5/11/1382 شوراي اسلامي شهر تهران ماده واحده: به استناد تبصره يكم ( 1) ذيل ماده پنجم ( 5) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي...
سامانه ملي شهر و روستا قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3/2/1374 ‌قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا : ‌فصل اول - كليات ‌ماده ۱ - جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور پاكسازي و حفاظت هوا از آلودگي‌ها كليه دستگاه‌ها...