سه شنبه 1 مرداد 1398

شهرداری شاپورآباد

سامانه ملي شهر و روستا آيين نامه اجرايي قانون نحوه جلوگير ي از آلودگي هوا ممصوب 16/6/1379 فصل اول - كليات ماده ۱ - عبارات و اصطلاحاتي كه در اين آيين نامه به كار رفته است، به شرح زير تعريف مي شوند: الف - قانون : قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب...
سامانه ملي شهر و روستا اصلاحيه مبالغ ريالي مربوط به جرايم فصول مندرج در قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 13/2/1383 هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/2/1383 بنا به پيشنهاد شماره 18670ـ82 مورخ 23/2/1381 سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد...
آراء ديوان عدالت اداري سامانه ملي شهر و روستا راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري [1] به صراحت بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 اختيار شوراهاي اسلامي شهر و روستا در وضع و...
قانون ماده 100 شهرداری ها مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند. شهرداري مي‌تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه...
وظایف شهرداری ها گزیده بیانات رهبر معظم انقلاب درباره وظایف شهرداری‌هاشهرداری به عنوان سازمانی که سروکارش با مردم است باید روح خدمتگزاری و اخلاص را بیشتر از جاهای دیگر داشته باشد. شهرداری در سه سطح با مردم در ارتباط هست. سطح اول خدمات به مردم، سطح...
وظايف شهرداري به شرح ذيل است: ۱. ايجاد خيابانها و كوچه‌ها و ميدانها و باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه. ۲. تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آبها و فاضلاب ‌و تنقيه ‌قنوات ‌مربوط ‌به‌ شهر و تأمين آب و...
برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب درباره وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا مهمترین توصیه‌ى اینجانب اولا مربوط به سیاست‌ها و برنامه‌هاى کارى شما و سپس درباره‌ى گزینش مدیریت شهر و روستا است. تسهیل زندگى مردم در کارهایى که به شهرداریها مربوط است، برطرف...
وظايف شهرداري به شرح ذيل است: ۱. ايجاد خيابانها و كوچه‌ها و ميدانها و باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه. ۲. تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آبها و فاضلاب ‌و تنقيه ‌قنوات ‌مربوط ‌به‌ شهر و تأمين آب و...