سه شنبه 1 مرداد 1398

شهرداری شاپورآباد

برداشت آسفالت موجود و مستهلک کوچه شهید علی صادقی در راستای زیرسازی و روکش آسفالت