پنجشنبه 2 خرداد 1398

شهرداری شاپورآباد

"بهتر از نیكی، نیكوكار است، و زیباتر از زیبایی، گوینده آن است و برتر از علم، حامل آن و بدتر از بدی، عامل آن است وحشتناك تر از وحشت، آورنده آن است."
از سخنان گهربار امام هادی علیه السلام

 

روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرشاپوراباد

آخرین اخبار