سه شنبه 1 مرداد 1398

شهرداری شاپورآباد

یا محمد ای خرد پابست تو / ای چراغ مهر و مه در دست تو
هر زمان گلواژه هایت تازه تر / بلکه از هستی بلند آوازه تر
ختم شد بر قامتت پیغمبری / این ترا باشد دلیل برتری

 

روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرشاپوراباد

آخرین اخبار