يكشنبه 3 شهريور 1398

شهرداری شاپورآباد

بدینوسیله به اطلاع عموم شهروندان محترم شاپورآباد می رساند،ازتاریخ 1398/3/7به مدت 15روزازساعت 22الی6صبح سم پاشی انجام می گیرد.لذاخواهشمند است تمهیدات لازم ازقبیل بستن درب وپنجره منازل وپارک نکردن خودرو درمسیر سمپاشی همکاری لازم رابا عوامل شهرداری به عمل آورید.

 

روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرشاپورآباد

آخرین اخبار