شنبه 25 مرداد 1399

شهرداری شاپورآباد

الف : مشخصات فردی
1- نام و نام خانوادگی : فرید شریعت زاده
2 - تاریخ تولد 1357/3/14 
3- محل تولد :مشهد
4- مذهب:شیعه
5- متاهل :دارای دو فرزند دختر وپسر

ب:سوابق تحصیلی
1- دیپلم متوسطه در شته تحصیلی علوم تجربی
2- فوق دیپلم در رشته شهر سازی
3- لیسانس در رشته مهندسی شهر سازی
4- فوق لیسانس در رشته برنامه ریزی شهری

ج: سوابق شغلی (اجرایی)
1- از سال 1379 لغایت 81/6/1 کارمند فرمانداری شهرستان برخوار ومیمه
2- از تاریخ 81/6/1  لغایت 82/6/1  کارمند دهداری دهستان مورچه خورت
3- ار تاریخ 82/6/1  لغایت 91/1/23  دهیار سین
4- از تاریخ 91/1/24  لغایت 94/2/15 شهردار سین
5- از تاریخ  94/3/16 لغایت 95/9/30  سرپرست شهرداری ناحیه 1 دولت آباد
6-از تاریخ  94/06/15 لغایت 95/10/01  مشاور و نماینده مدیر عامل محترم سازمان عمران زاینده رود در دهکده فرهنگی ،تفریحی زاینده رود
7- از تاریخ 96/6/26 شهردار شهر شاپورآباد
8-سرپرست هیئت ورزشی روستایی عشایری شهرستان برخوار بر اساس حکم شماره  851 /68مورخ 89/7/1
9- دبیر کمیسیون قانون الحاق یک بند و سه تبصره به ماده 99 قانون شهرداریهای شهرستان برخوار

د: اهم تشویقات (مدیران استانی وکشوری)
- اخذ تقدیر نامه از معاون محترم سیاسی امنیتی و رییس ستاد انتخابات استان اصفهان به شماره 12775/ 111مورخ 85/11/8
-اخذ تقدیر نامه از نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 87/9/7 
-اخذ تقدیر نامه از مدیر عامل محترم صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر کشور به شماره 22348 مورخ 88/5/11 
-اخذ تقدیر نامه از مدیر کل محترم دفتر امور روستایی استانداری اصفهان به شماره  20/42/119629 مورخ 88/7/12
- اخذ تقدیر نامه ازمدیر کل محترم دفتر امور روستایی استانداری اصفهان در تاریخ 88/11/29 
- اخذ تقدیر نامه ازمشاور و مدیر کل محترم حوزه استاندار به شماره 20/11/56025  مورخ 88/2/21 
-اخذ تقدیر نامه از نماینده محترم مجلس شورای اسلامی به شماره 1514/25/8مورخ 88/7/27 
- اخذ تقدیر نامه از استاندار محترم استان اصفهان به شماره 20/1/62197 مورخ 89/4/14 
- اخذ تقدیر نامه از مدیر کل محترم مدیریت بحران استان اصفهان به شماره 20/44/206640 مورخ 91/12/19
- اخذ تقدیر نامه از نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 89/11/16
-اخذ تقدیر نامه از مشاور محترم استاندار ومدیر کل حراست استانداری اصفهان به شماره 20/14/54699 مورخ 92/7/1 
- اخد تقدیر نامه از استاندار محترم اصفهان و رییس شورای هماهنگی مدیریت بحران استان اصفهان به شماره  20/1/120596 مورخ 91/12/22 
-اخذ تقدیر نامه از مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان به شماره 20/42/53065 مورخ 92/6/26 
-اخذ تقدیر نامه از معاون محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به شماره  12/95/300/پ مورخ 93/2/30 
-اخذ تقدیر نامه از مدیر کل محترم ثبت احوال استان اصفهان 12/1/4878 مورخ 93/3/28
-اخذ تقدیر نامه از مدیر کل محترم آموزش پرورش استان اصفهان به شماره  110/243386/1 مورخ 93/10/31 
-اخذ تقدیر نامه از مدیر کل محترم کتابخانه های عمومی استان اصفهان  104/515/ک/ن مورخ 93/11/19 
-اخذ تقدیر نامه از مدیر کل محترم فرهنگ وارشاد اسلامی استان اصفهان در تاریخ 93/11/19 
-اخذ تقدیر نامه از مدیر کل محترم دفتر امور شهری وشوراهای استانداری اصفهان به شماره 20/42/81278 مورخ 94/3/7
-اخذ تقدیر نامه از مدیر عامل محترم سازمان عمران زاینده رود در تاریخ27/6/96
-اخذ تقدیر نامه از استاندار محترم اصفهان به شماره 20/1/65078مورخ97/7/28

-اخذ تقدیر نامه ازمعاون محترم رئیس جمهور ورئیس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری کشور به تاریخ 97/7/29

-اخذ تقدیرنامه به عنوان مسوول نمونه شهرستان برخواردرموضوع کتاب وکتاب خوانی به مناسبت روزنکوداشت کتاب وکتاب دار استان اصفهان به شماره 104/5059/ک/ن مورخ97/8/24
هـ: عناوین ویژه
1- کسب رتبه دهیار برتر استان اصفهان در سال 1388به شماره 20/43/86678  مورخ 88/175
2- کسب رتبه دهیار برتر استان اصفهان در سال 1387 به شماره 20/43/685147 مورخ 87/6/6 
3- کسب کار گزار بیمه روستایی وعشایر برتر استان اصفهان در سال 1388

ب:دوره های آموزشی ضمن خدمت
اخذ گواهینامه آموزشی ضمن خدمت به مدت 1186ساعت با مجوزات کمیته راهبردی آموزشی و توانمند سازی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، دفتر آموزش و پژوهش استانداری اصفهان