يكشنبه 3 تير 1403

شهرداری شاپورآباد

تاریخچه شاپورآباد

اگرچه بر اساس آثار معماری برجای مانده همچون تکیه قدیم، بقعه شاهفیروز و برجهای کبوتر، سابقه تاریخی شاپورآباد به دوره صفوی می رسد با این وجود بر اساس تحقیقات باستان شناسی صورت گرفته مستند بر یافته های سفالی و شواهد زبان شناسی(احمدی، 1384)، این مکان، حداقل از دوره ساسانیان موجودیت داشته است.

منبع: احمدی، عباسعلی (1384)، گزارش طرح شناسایی آثار باستانی شهرستان برخوار، آرشیو میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان