يكشنبه 3 تير 1403

شهرداری شاپورآباد

سامانه ملي شهر و روستا شوراهاي اسلامي فصل هفتم قانون اساسي اصل يكصدم براي‏ پيشبرد سريع برنامه‌هاي‏ اجتماعي‏، اقتصادي‏، عمراني‏، بهداشتي‏، فرهنگي‏، آموزشي‏ و ساير امور رفاهي‏ از طريق‏ همكاري‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضيات‏ محلي‏ اداره‏ امور هر روستا،...
سامانه ملي شهر و روستا قانون استفساريه ماده (۷۱) قانون تشكيلات، وظايف و‌انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب6/3/1382 موضوع استفسار: ماده واحده - منظور مقنن از عبارت انتخاب شهردار براي مدت چهار سال در بند (۱) ماده (۷۱) قانون تشكيلات،...
سامانه ملي شهر و روستا قانون استفساريه ماده (۲۸) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 25/10/1384 موضوع استفساريه: ماده واحده - آيا ممنوعيت تصدي مناصب اداري مذكور در بندهاي (۱) و (۲) ماده (۲۸) قانون پس از عضويت...
سامانه ملي شهر و روستا قانون اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و‌انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب ‌شهرداران مصوب 4/5/1385 ماده واحده: انتخابات دوره سوم شوراهاي اسلامي شهر و روستا همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبري در سال 1385 برگزار مي گردد. تبصره...
سامانه ملي شهر و روستا قانون شهرداري مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي فصل ول-درتاسيس شهرداري ماده ۱ )در هر محل كه جمعيت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداري تأسيس ميگرد. ‌ تبصره ۱ - در هر نقطه‌ كه از نظر موقعيت و اهميت تشكيل شهرداري...
سامانه ملي شهر و روستا قانون تفسير بند 3 ماده واحده قانون الحاق يك بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداري ها مصوب 10/7/1373 ماده واحده - مقصود از اصلاح حريم شهرها و محدوده تقسيمات كشوري شهرستان ها و بخش هاي تابعه مذكور در اين قانون،...
سامانه ملي شهر و روستا آيين ‌نامه مالي شهرداريها مصوب 12/4/1346 با اصلاحيه هاي بعدي قسمت اول ـ امور معاملات ماده ۱ ـ معاملات شهرداريها از نظر ميزان مبلغ به ‌سه نوع تقسيم مي‌شود: ‌نوع اول ـ معاملات جزيي كه ميزان آن از پنجاه هزار ريال تجاوز نخواهد...
سامانه ملي شهر و روستا تصويب نامه راجع به ماده 20 مكرر الحاقي به قانون آيين نامه مالي شهرداريها مصوب 1/4/1382 هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/4/1382 بنا به پيشنهاد شماره 34/3/1/1347 مورخ 20/3/1382 وزارت كشور و به استناد ماده (20) مكرر الحاقي به قانون...
سامانه ملي شهر و روستا قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداريها مصوب 14/2/1361‌ ماده واحده - وجوه و اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداريها اعم از اينكه در تصرف شهرداري و يا نزد اشخاص ثالث و بصورت ضمانتنامه بنام شهرداري...
سامانه ملي شهر و روستا قانون نظام صنفي كشور مصوب 24/12/1382 فصل اول - تعاريف ‌ماده ۱ - نظام صنفي: قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط به سازمان،‌ وظايف، ‌اختيارات، حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را طبق اين قانون تعيين‌مي‌كند. ‌ماده ۲ - فرد صنفي :...