سه شنبه 1 مرداد 1398

شهرداری شاپورآباد

سامانه ملي شهر و روستا

تصويب نامه راجع به ماده 20 مكرر الحاقي به قانون آيين نامه مالي شهرداريها

مصوب 1/4/1382

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/4/1382 بنا به پيشنهاد شماره 34/3/1/1347 مورخ 20/3/1382 وزارت كشور و به استناد ماده (20) مكرر الحاقي به قانون آيين نامه مالي شهردار ي ها – مصوب 1380 – تصويب نمود:

حد نصاب هاي مقرر در بندهاي (الف)- (ب) و (ج) ماده 4 و قسمت اخير ماده 16 و ماده 20 آيين نامه مذكور به شرح زير افرايش مي يابد :

1-در بند (الف) ماد ه (4) : از دو ميليون ريال به دويست و بيست و سه ميليون ريال.

2- در بند (ب) ماده (4) : به ترتيب از دو ميليون ريال به دويست و بيست وسه ميليون ريال و از پنجاه ميليون ريال به يك ميليارد و پانصد و چهار ميليون ريال.

3- در بند (ج) ماده (4) : از پنجاه ميليون ريال به يك ميليارد و پانصد و چهار ميليون ريال .

4- در ماده (16) به ترتيب از ششصد هزار ريال به بيست و چهار ميليون ريال سالانه و از پنجاه هزار ريال به دو ميليون ريال ماهانه .

5- در ماده (20) : از پانصد هزار ريال به بيست ميليون ريال.