سه شنبه 1 مرداد 1398

شهرداری شاپورآباد

سامانه ملي شهر و روستا

قانون اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و‌انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب ‌شهرداران

مصوب 4/5/1385

ماده واحده: انتخابات دوره سوم شوراهاي اسلامي شهر و روستا همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبري در سال 1385 برگزار مي گردد.

تبصره : تعداد اعضاي شوراهاي شهر و روستا مطابق با قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مرداد ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي، تصويب و در تاريخ
11/5/1385 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.