سه شنبه 1 مرداد 1398

شهرداری شاپورآباد

سامانه ملي شهر و روستا

قانون استفساريه ماده (۲۸) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران

مصوب 25/10/1384

موضوع استفساريه:

ماده واحده - آيا ممنوعيت تصدي مناصب اداري مذكور در بندهاي (۱) و (۲) ماده
(۲۸) قانون پس از عضويت در شوراهاي ياد شده نيز تسري دارد يا خير؟

نظر مجلس:

بلي، عضويت همزمان در شوراهاي اسلامي با تصدي مناصب اداري مذكور در ماده (۲۸) منافات دارد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و پنجم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.