سه شنبه 1 مرداد 1398

شهرداری شاپورآباد

سامانه ملي شهر و روستا

قانون استفساريه ماده (۷۱) قانون تشكيلات، وظايف و‌انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران

مصوب6/3/1382

موضوع استفسار:

ماده واحده - منظور مقنن از عبارت انتخاب شهردار براي مدت چهار سال در بند
(۱) ماده (۷۱) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب‌شهرداران مصوب 1/3/1375 باتوجه به حكم تبصره (۱) آن كه مي‌گويد شوراهاي ‌اسلامي شهر موظفند بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد ‌شرايط اقدام نمايند، اين است كه حداكثر مدت دوره تصدي شهردار چهار سال است و‌شوراهاي دوره بعد پس از رسميت يافتن يا قبل از پايان يافتن مدت چهارساله بايد نسبت ‌به انتخاب شهردار اقدام نمايند، يا بايد تأمل نمايند تا مدت چهارساله شهردار قبلي پايان‌پذيرد؟

نظر مجلس :

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ششم خرداد‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ7/3/1382 ‌به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
منظور مقنن از تبصره (۱) بند (۱) ماده (۷۱) قانون مذكور اين است كه شوراهاي‌اسلامي كشور در هر دوره بايد پس از رسميت يافتن اعم از اينكه دوره چهارساله شهردار‌قبلي پايان يافته باشد يا خير نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمايند.