شنبه 12 اسفند 1402

شهرداری شاپورآباد

بدینوسیله به اطاع اولیا دانش آموزان میرساند در اسرع وقت به مدرسه شهید کلانتری مراجعه نموده و مراحل ثبت نام دانش آموزآن عزیز را کامل نمایند