جمعه 27 دي 1398

شهرداری شاپورآباد

معرفي دكترحسين بحرالعلومي شاپورآبادي به زبان دكترباستاني پاريزي


همسفر ى موافق، در اروپا

نخستين بار كه من با اين جمع آشنا شدم، به راهنما ىي دوست صاحب معرفت،
مرحوم دكتر حسين بحرالعلومى بود، اهل روستاى شاپورآباد اصفهان ومتولد1/7/1296. اين مرد كه مثل
بسيارى از معلمان دانشگاه، كا رخود را از معلمى دبيرستان آغاز كرده بود و بالاخره در
دانشگاه صاحب كرسى و درس شده بود، در عين اينكه تسلط كامل برذوقيات و ادبيات

فارسى داشت، مردى خوش كلام و معلمى صاحب نفس بود. دكتر حسين بحرالعلومى صاحب تأليفات ارزشمندى نيز هست كه يكي از آنها تاريخچه

سازمان حفاظت آثار ملى و كيفيت بناى ساختمان هاى تاريخى، مثل قبر فردوسى و بارگاه
سعدى و ا مثال آن است. بحرالعلومى رفيق مساعد و حريفى خوش سخن در آن سفر براى
من بود؛

....بحرالعلومى در 26 آبان 1368 ش / 17 نوامبر 1989 م. هنگامى كه در كلاس درس
دانشگاه تهران، مشغول تدريس بود، دچار گرفتگى قلب شد و به زحمت به خانه رسيد و چند

روز بعد درگذشت