يكشنبه 3 تير 1403

شهرداری شاپورآباد

منشور اخلاقی و ادرای کارکنان شهرداری های کشور

ما کارکنان شهرداری خدمتگذار مردم در حوزه مدیریت شهری بوده و اصول رفتاری وارزش های اخلاقی زیر را باور داشته و برای تحقق و نهادینه شدن آن از هیچ کوششی دریغ نخواهیم نمود .
1-شهروندمداری،احترام و تکریم ارباب رجوع و تحقق خواسته های قانونی آنان باصحت ،دقت ،سرعت ،بی طرفی ،شفافیت و بدون تشریفات زائد اداری و تحمیل هزینه اضافی .
2-رعایت نظم ،آراستگی پوشش ظاهری منطبق با ارزشهای دینی و عرف جامعه و پیراستگی محیط کار.
3-رعایت اصول قانونگری،وجدان کاری ،تعهدسازمانی ،پاسخگویی ،مسئولیت پذیری و عدم سوءاستفاده از موقعیت شغلی.
4-امانتداری،حفظ اسرارو اطلاعات ارباب رجوع و شهرداری و رعایت منافع و حقوق نسل های حال وآینده در انجام تمامی وظایف محوله
5-پایبندی به ارزش های اخلاقی در ارتباطات و تعاملات فردی و سازمانی با توجه به اصول صداقت ،صراحت ،صمیمیت و قدردانی و پرهیز از شایعه سازی،تهمت،غیبت ،خبر چینی.
6-مشارکت جویی ،انتقاد پذیری و انتقال دانش،تجربه و مهارت ها به همکاران در راستای ارتقای توانمندی های آنان.
7-صرفه جویی،حفظ بیت المال و جلوگیری از اسراف ومصرف بیهوده امکانات و اموال شهرداری.
8-کوشش مداوم برای ارتقاءدانش ومهارت های شغلی و مطالعه ،تحقیق،نوآوری وخلاقیت در انجام وظایف و ارائه خدمات
9-وقت شناسی در انجام وظایف و پاس داشتن وقت همکاران و ارباب رجوع