يكشنبه 3 تير 1403

شهرداری شاپورآباد

وظایف امورحقوقی

1– تهیه پیش نویس تصویبنامه ها و آیین نامه ها و اساسنامه های لازم در ارتباط با استانداری و واحدهای تابعه( فرمانداری ها ، بخشداری ها و ... ) و ارائه به مرکز مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور برای سیر مراحل تصویب .

2 – تنظیم و اظهارنظر درباره متن قراردادهای استانداری و واحدهای تابعه با اشخاص حقیقی و حقوقی.

3 – بررسی و اظهارنظر نسبت به پیش نویس لوایح ، تصویبنامه ها ، آیین نامه ها و اساسنامه های واصله از مرکز مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور .

4 – عضویت و شرکت در جلسات ستاد تحول اداری ، ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و کارکروه مبارزه با فساد و رشوه خواری استان .

5 – طرح و پیگیری دعاوی حقوقی و کیفری استانداری و دفاع از آن در مراجع قانونی .

6 – معاضدت قضایی ( اعم از طرح دعوی ، دفاع از دعوی ، تهیه لوایح و مشاوره ) مدیران و کارکنان استانداری ، فرمانداری ها و بخشداری ها در خصوص دعاوی مرتبط با انجام وظایف اداری آنان در کلیه مراجع قضایی ، اداری و محاسباتی .

7 – همکاری با مرکز مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور در خصوص کلیه دعاوی که در مرکز علیه استانداران ، فرمانداران یا نهادهای مذکور طرح و یا از سوی آنان علیه اشخاص دیگر مطرح می شود .

8 – انجام امور ثبتی و مستندسازی اموال منقول و غیر منقول استانداری و طرح دعاوی مالکیت و تصرف و متفرع بر آنها و تملک اراضی و اماکن مورد نیاز بر اساس قوانین موجود برای استانداری و واحدهای تابعه .

9 – تهیه و تنظیم گزارش های حقوقی مورد نیاز استاندار و واحدهای مختلف استانداری ، معاونین و سایر مسئولین ذیربط و اظهار نظر مشورتی درباره کلیه مسائل حقوقی و قضایی استانداری ، فرمانداری ها و بخشداری ها .

10 – اظهار نظر و ارائه راهکار قانونی مناسب نسبت به مسائل حقوقی و استعلامات مطروحه از استانداری ، فرمانداری ها ، بخشداری ها ، شوراها و شهرداری ها .

11 – پیشنهاد انجام مطالعات و تحقیقات و برگزاری نشستهای حقوقی ، ارتباط با مراکز علمی و استفاده از استادان و مشاوران حقوقی برجسته و مجرب ، در راستای وظایف و ماموریتهای استانداری به واحدهای ذی ربط در استانداری .

12 – اظهار نظر نسبت به وضعیت اجرای قوانین و مقررات موضوعه و ارائه گزارش لازم به مقامات ذیربط .

13 – ارتباط مستمر با مرکز مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور و ارائه گزارش نوبه ای و سالیانه جهت هماهنگی امور مربوطه .

14 – انجام سایر امور حقوقی و شرکت در جلسات و کمیسیون های مختلف که از سوی مقامات مافوق ارجاع می گردد.