يكشنبه 3 تير 1403

شهرداری شاپورآباد

وظایف اموراداری

- اداره و هدايت و مراقبت بر انجام امور اداري،‌كارگزيني، رفاه كاركنان، دبيرخانه مركزي و خدمات عمومي شهرداري و ايجاد هماهنگي بين واحدهاي تابعه

- نظارت بر حسن اجراي قوانين و آيين نامه هاي استخدامي در شهرداري نظير:‌قانون استخدام كشوري، آيين نامه استخدامي شهرداريها و قانون كار تامين اجتماعي

- پيگيري جذب پرسنل مورد نياز شهرداري با همكاري و هماهنگي با واحدها در چهارچوب ضوابط ذيربط

- صدور احكام مرخصي، ماموريت و غيبت كاركنان

- مراقبت بر اجراي مقررات تشويقي و تنبيهي كاركنان و نظم و انضباط اداري

- تهيه طرحهاي رفاه عمومي كاركنان شهرداري و نظارت بر حسن اجراي طرحهاي مصوب

- بررسي امكانات و منابع شهرداري و ايجاد تسهيلات براي راه اندازي تعاونيها مسكن، مصرف ،‌صندوق قرض الحسنه، مهد كودك،‌درمانگاه و ... در محدوده مقررات

- انجام امور مربوط به بيمه ساختمانها، اماكن، وسائط نقليه و اموال شهرداري

- تهيه و تنظيم و پيشنهاد آيين نامه لازم در مورد استفاده و نگهداري از ساختمانها،‌اماكن و وسائط نقليه. مخابرات به معاونت و نظارت بر حسن انجام امور در چهارچوب مصوبات ذيربط

- اداره امور دبيرخانه مركزي و نظارت بر حسن اجراي امور دفتري و چگونگي ورود و خروج مكاتبات شهرداري

- شركت در جلسات و كميته هايي كه مقررات پيش بيني نموده است

- ارزيابي مستمر فعاليتها و ارائه گزارش و آمار منظم فعاليتهاي انجام شده و مشكلات مديريت به معاونت متبوع

- انجام ساير اموري كه در چهارچوب وظايف محول ميگردد