يكشنبه 3 تير 1403

شهرداری شاپورآباد

وظایف امورمالی

· نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه

· نظارت بر اعتبارات هزینه شده واحدها.

· نظارت بر انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب قبلی طبق مقررات مالی شهرداریها.

· تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن وظایف در برنامه مذکور.

· تهیه گزارشات مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری و بررسی و تایید آنها.

· اقدامات لازم به منظور نگهداری حسابها و هزینه و نظارت در ممیزی و رسیدگی به لیست ها و اسناد هزینه.

· همکاری در تهیه و تنظیم بودجه ،متمم و اصلاح بودجه ،با توجه به آئین نامه مالی شهرداری ها و دستورالعمل های صادره و ارائه آن به مراجع ذیربط

· شرکت در کمیسیون ها و جلساتی که طبق آئین نامه مربوطه به عهده امور مالی محول است.

· اقدام در تهیه و تنظیم قراردادها با عنایت به مصوبات کمیسیون عالی معاملات طی هماهنگی با مدیریت حقوقی

· نظارت بركليه امورواحدهاي تحت سرپرستي وصدوردستورات وتعليمات لازم وكوشش دررفع نواقص كار.

· تهيه برنامه عمليات مالي وهماهنگ ساختن عمليات جاري.

· تهيه گزارشهاي مالي وترازنامه وتفريغ بودجه سالانه وبررسي وتائيد آنها.

· نظارت درنگهداري حسابهاي هزينه ونظارت درمميزي ورسيدگي ليستها واسناد هزينه.

· بررسي عملكرد مالي كليه مؤسسات و واحدهاي تابعه شهرداري ومراقبت درحسن گردش امورمالي وحسابداري آنها.

· انجام تعهدات مالي درحدود اعتبارات بودجه مصوب طبق مقررات مالي شهرداريها.

· كنترل و تائيد عمليات مربوط به دريافت و پرداختهاي روزانه،ماهانه و تطبيق حسابها.

· تهيه وتنظيم بودجه،متمم واصلاح بودجه ،تفريغ بودجه باتوجه به آئين نامه هاي شهرداريها ودستورالعملهاي صادره وارائه آن به مراجع ذيربط.

شركت دركميسيونها و جلساتي كه طبق آيين نامه هاي ذيربط بعهده مديرامور مالي محول است.

مراقبت درحفظ و نگهداري كليه اموال شهرداري ونظارت برحسن اداره امور انبارهاي موجود درواحدهاي تابعه وانجام وظيفه انبارداران