دوشنبه 31 ارديبهشت 1403

شهرداری شاپورآباد

وظایف دبیرخانه

-. ثبت لوایح و کلیه نامه های وارده و تنظیم و ارائه آنها جهت طرح در جلسات عمومی شورای شهر و کمیسیونهای فرعی زیر مجموعه آن
-توزیع مصوبات و صدور و ارسال پاسخ نامه ها به شهرداری و سایر ادارات و سازمانهای مربوطه
-تعیین و تنظیم وقت ملاقات با ریاست و سایر اعضا شورای شهر
-درج صورتجلسات و مذاکرات انجام شده در جلسات شورای شهر در دفتر خاص
-حفظ و نگهداری اسناد و اوارق و صورتجلسات شورای شهر
-انجام دعوت از مقامات مسئولین مختلف جهت شرکت در جلسات شورای شهر در اجرای مصوبات و دستورالعملهای شورای مذکور
-پیگیری امور بودجه و هزینه های مربوط به اداره و گردش کار شورای شهر
-انجام سایر وظائف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل