جمعه 22 تير 1403

شهرداری شاپورآباد

وظایف دبیرکمیسیون ماه صد

) دريافت پرونده ازواحد شهرسازي وثبت دردفتردبيرخانه كميسيون ماده صد

2) ا بلاغ موارد تخلف به مالك (حضوري يا توسط مامورابلاغ ماده صد)

3) دريافت دفاعيات ومدارك مالك ظرف ده روزازتاريخ ابلاغ

4) ارائه پرونده توسط دبيرخانه به اعضاي كميسيون ماده صد جهت صدورراي بدوي

5) تشكبل جلسه ودعوت ازاعضاي كميسيون ماده صد

6) ارجاع پرونده به شهرداري ياسايرادارات درصورت استعلام كميسيون

7) اخذ پاسخ استعلامات و ارجاع به كميسيون ماده صد

8) ابلاغ راي كميسيون بدوي به مالك (حضوري يا توسط مامورابلاغ )

9) ارائه پرونده به كميسيون تجديدنظردرصورت اعتراض مالك ياشهرداري به راي كميسيون بدوي درمهلت مقرر(ده روز)

10) ابلاغ راي تجديدنظركميسيون به مالك يا ذينفعان

11) انجام مراحل قانوني درصورت حكم موقت ازطرف ديوان عدالت اداري

12) ارجاع پرونده به كميسيون همعرض وانجام مراحل قانوني درصورت نقض آرا ازطرف ديوان عدالت اداري

13) ارسال آراي قطعي شده به واحد اجراي احكام