يكشنبه 3 تير 1403

شهرداری شاپورآباد

شرح وظایف مسئول درآمد و کارپرداز

رنامه ریزی و اقدام لازم به منظـور وصـول تعرفه مصوب درآمدها و عوارض شهـرداری اعم از عوارض محلی و خدمات شهری و سایر درآمد ها و نگهداری حساب اقلام مختلف تعرفه های مذکور
برنامه ریزی به منظور مطالعه و پیشنهاد منابع جدید و بازنگری منابع درآمد
پیشنهاد دستورالعمل و اخذ مصوبه به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت مودیان تعرفه های مصوب عوارض
اتخاذ تدابیر لازم به منظور تشخیص و استیفای حقوق شهرداری به حیطه وصول درآوردن بدهی معوقه مودیان
برنامه ریزی به منظور شناسایی نقاط ضعف عملیات مرتبط با وصول عوارض و درآمدها در شهرداری
نظارت بر جذب و وصول عوارض و درآمدهای وصولی و اتخاذ تدابیر لازم برای جذب و وصول کامل و به موقع آنها
تشکیل کمیسیونهای مرتبط با جذب عوارض و درآمدهای مرتبط مانند : کمیته درآمد ، کمیته سرمایه گذاری ، کمیسیون ماده 77
پیگیری مصوبات کمیسیون ها ، وصول مصوبات و انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری
انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق
تهیه دفترچه عوارض محلی ، خدمات شهری و تبصره 11 و پیگیری تصویب آن

وظایف کلی:
پیگیری و اتخاذ تدابیر به منظور ایفای حقوق شهرداری
برنامه ریزی و هماهنگی و کنترل امور مربوط به درآمد های عمومی
نظارت و وصول عوارض ساختمانی
انجام کلیه محاسبات مربوط به پرونده های شهرسازی ، ماده صد و ....
صدور کلیه فیش های مربوط به پرونده های شهرسازی ، ماده صد و ...
بررسی و شناسایی منابع جدید درآمد زا
ارائه و پیگیری مطالبات شهرداری از سازمانها و ادارات
تایید و تثبیت وصولی ها در نرم افزار سیستمی
تنظیم ، مغایرت گیری و ارائه آمار درآمدی بصورت روزانه
پیگیری چکهای برگشتی و اخذ عوارض از بدهکاران شهرداری
انجام مراحل تخفیف و تقسیط پرونده ها
نگهداری و وصول اسناد دریافتنی شهرداری
درآمد شهرداري ها به شش طبقه به شرح زير تقسيم مي شود.

1. درآمد هاي ناشي از عوارض عمومي ( درآمدهاي مستمر )
2. درآمدهاي ناشي از عوارض اختصاصي.
3. بهاء خدمات و درآمدهاي موسسات انتفاعي شهرداري .
4. درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداري.
5. كمك هاي اعطايي دولت و سازمانهاي دولتي .
6. اعانات و كمك هاي اهدائي اشخاص و سازمان هاي خصوصي و اموال و دارايي هايي كه به طور اتفاقي يا به موجب قانون به شهرداري تعلق مي گيرد.