يكشنبه 3 تير 1403

شهرداری شاپورآباد

وظایف فناوری اطلاعات

1- خریدسرور و اجرای برنامه هاوشبکه های داخلی linux

2- تجهیزبرق اضطراری شهرداری به سیستم upsوژنراتور

3- تجهیزشهرداری به سیستم اتوماسیون اداری

4- تجهیزوگسترش شبکه داخلی شهرداری

5- تجهیزشهرداری به سیستم حقوق ودستمزد

6- خرید انتی ویروس kaspersky

7- پرداخت الکترونیک عوارض - سیستم pos

8- خریدسیستم حقوق ودستمزد

9-خرید سیستم حسابرسی وبرنامه انبار

10- آموزش کارکنان وپرسنل شهرداری