دوشنبه 31 ارديبهشت 1403

شهرداری شاپورآباد

کارشناس فنی وشهرسازی: مهندس مهدی جعفری

شرح وظایف مسئول عمران

ـ برنامه ریزی، هدایت و اداره امور طراحی، ساخت وساز، راهسازی و نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی شهرداری، مناطق و نواحی تابعه

ـ تهیه و تدوین مقررات، آئین نامه ها و خط مشی های اجرایی در خصوص ساختمان، طراحی و نظارت بر اجرای پروژه های عمرانی در راستای افزایش اثر بخشی و بهره وری فعالیت های موردنظر

ـ اتخاذ تمهیدات لازم در راستای همسوسازی، هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در اجرای پروژه های عمرانی میان واحدهای زیر مجموعه، مناطق و نواحی تابعه و سایر معاونت ها و حوزه های شهرداری

ـ نظارت بر انعقاد قراردادهای منعقد شهرداری با پیمانکاران و مشاوران بر اساس مکانیزم های مدون از طریق تایید نهایی صورت وضعیت های موقت و صورتجلسات موقت و قطعی پروژه های موضوع قرارداد

ـ نظارت بر تامین مصالح، تجهیزات و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مورد نیاز پروژه های عمرانی بر اساس شناخت صحیح و دقیق از نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها، تمهیدها و اولویت های عمرانی شهر و شهرداری

ـ اتخاذ تدابیر لازم به منظور بسیج امکانات ، منابع و نیروهای تحت نظارت در ارائه خدمات فوریتی هنگام بروز سوانح و حوادث احتمالی

ـ شرکت فعال در جلسات، کمیسیون ها و مجامعی که به موجب قانون عضویت شاغل این پست میبایست در آنها شرکت نماید.

ـ گزارشات ادواری منظم از عملکرد مدیریت ها و ادارات زیر مجموعه و مناطق و نواحی تابعه و تجزیه و تحلیل موارد جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف و موانع و کاستی های احتمالی

ـ شرکت در تنظیم بودجه عمرانی شهرداری با سایر واحدهای زیر بنا براساس برنامه های مدون و سیاست های تنظیمی و اولویت های عمرانی شهر و شهرداری و پیگیری جهت تایید و تصویب بودجه های پیشنهادی در مراجع مربوطه

ـ انجام سایروظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل.