چهارشنبه 26 خرداد 1400

شهرداری شاپورآباد

گزارش عملکرد مالی شش ماهه اول سال 1396شهرداری شاپورآباد

1209

 گزارش عملکرد  قطعی سال 1397شهرداری شاپورآباد

14121

گزارش عملکرد یک ونیم ساله شهرداری شاپورآباد را از این قسمت دانلود فرمایید.

گزارش عملکرد مالی شش ماهه اول سال 1398شهرداری شاپورآباد

14327

گزارش عملکرد 12ماهه سال 1398 شهرداری شاپورآباد درراستای اجرای ماده71قانون شهرداری ها

14851

گزارش عملکرد مالی شش ماهه اول سال 1399شهرداری شاپورآباد درراستای اجرای ماده 71قانون شهردارها

14968