يكشنبه 3 تير 1403

شهرداری شاپورآباد

114115116

424344

 

191

 

گزارش عملکرد مالی  سال 1400شهرداری شاپورآباد

2122

 

گزارش عملکرد شهرداری وشورای اسلامی شهر شاپورآباد را در دوره پنجم  از این محل  دانلود فرمایید

 

گزارش عملکرد مالی شش ماهه اول سال 1396شهرداری شاپورآباد

1209

 گزارش عملکرد  قطعی سال 1397شهرداری شاپورآباد

14121

گزارش عملکرد یک ونیم ساله شهرداری شاپورآباد را از این قسمت دانلود فرمایید.

گزارش عملکرد مالی شش ماهه اول سال 1398شهرداری شاپورآباد

14327

گزارش عملکرد 12ماهه سال 1398 شهرداری شاپورآباد درراستای اجرای ماده71قانون شهرداری ها

14851

گزارش عملکرد مالی شش ماهه اول سال 1399شهرداری شاپورآباد درراستای اجرای ماده 71قانون شهردارها

ع14968

 عملکرد سال 1399شهرداری شاپورآباد براساس ماده 71قانون شهرداری ها

15086

15087