چهارشنبه 31 شهريور 1400

شهرداری شاپورآباد

برگزاری جلسه در راستای جا نمایی محل ارامستان و منطقه کارگاهی مشاغل مزاحم شهری در حریم شاپوراباد با حضور فرماندار محترم ، روسای محترم جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و محیط زیست شهرستان برخوار

 

 

 

 

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شاپوراباد

آخرین اخبار