سه شنبه 25 خرداد 1400

شهرداری شاپورآباد

 آزادی قدس نزدیک است

مقام معظم رهبری:هرجا که بنای مقاومت درمقابل زورگویی استکبار را داشته باشند،مظهرشان واسم رمزشان شهید سلیمانی است.

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرشاپورآباد

آخرین اخبار