چهارشنبه 31 شهريور 1400

شهرداری شاپورآباد

دهمین چراغ هدایت انسان ها و راهنمای راه سعادت بشری، در توصیه به دوری از گناه و اطاعت از خدا می فرماید: «هر که خدا را اطاعت کند، مردمان از او اطاعت کنند. هر که مطیع خدا باشد، دچار خشم مخلوق نشود. وهرکه خدا را به خشم آورد، باید یقین کند که به خشم مخلوق گرفتار می شود.»

 

روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرشاپورآباد

آخرین اخبار