سه شنبه 1 مهر 1399

شهرداری شاپورآباد

السلام ای وادی کرببلا

السلام ای سرزمین پر بلا

السلام ای جلوه گاه ذوالمنن

السلام ای کشته های بی کفن

 

 

روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرشاپورآباد

آخرین اخبار